فایل رایگان بررسي ارتباط بين سطح بکارگيري مديريت ارتباط با مشتري و مشتري محوري با وفاداري مشتريان نسبت به خدمات بانکي (مورد بررسي: بانک توسعه صادرات کرمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط بين سطح بکارگيري مديريت ارتباط با مشتري و مشتري محوري با وفاداري مشتريان نسبت به خدمات بانکي (مورد بررسي: بانک توسعه صادرات کرمان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

رضایت مشتری و کیفیت خدمات عاملی حیاتی در تحلیل رقبا می باشد. توجه به این امر متضمن سود وپیشی گرفتن از رقبا در بلند مدت است. سازمان ها برای ادامه حیات، سبقت گرفتن از رقبا در بازار رقابت و توسعه و پیشرفت خویش باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی مشکلات و مرتفع نمودن آنها اقدام نمایند.اجرای صحیح مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بسیاری از سازمان ها موجب افزایش توان رقابتی، افزایش درآمد، کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش وفاداری مشتریان می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری و مشتری محوری با وفاداری مشتریان در بانک توسعه صادرات کرمان می باشد. که بوسیله پرسشنامه داده های موجود جهت بررسی از جامعه آماری که مشتریان بانک توسعه صادرات کرمان می باشند جمع اوری شد. سپس داده ها با استفاده از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون همبستگی فرضیه اصلی نشان داد که بین سطح بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری و مشتری محوری با وفاداری مشتری ارتباط معناداری وجود دارد. بطوریکه با افزایش سطح بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری، وفاداری افزایش میابد و بالعکس.همچنین یافته ها نشان می دهد که ارتباط بین سطح بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتریان در بانک توسعه صادرات کرمان مستقل از متغیرهای جمعیت شناختی می باشند.

لینک کمکی