فایل رایگان بررسي تاثير ارزش ويژه برند بر بهبود کيفيت تجارت الکترونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير ارزش ويژه برند بر بهبود کيفيت تجارت الکترونيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

یک برند قوی ابزاری مهم در پیاده سازی اهداف تجارت الکترونیک و بهبود خدمات برای مشتریان می باشد. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر بهبود خدمات تجارت الکترونیکی می باشد. تحقیق موجود به لحاظ هدف یک مطالعه کاربردی وبه لحاظ زمانی، چون به یک برهه زمانی خاص مربوط است؛ مقطعی است. از نظر گرد آوری داده ها یک بررسی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، مصرف کنندگان خدمات تجارت الکترونیکی می باشند. جامعه آماری در این پژوهش مصرف کنندگان تبریز را می باشند، حجم نمونه به 384 نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می باشد؛ ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ارزش ویژه برند (مدل آکر) است که در سطوح مختلف سنجش طراحی شده است. یافته های تحقیق نشانگر این است که: ضرایب بتای استاندارد شده متغیرهای مستقل تحقیق یعنی؛ وفادری برند :0/337 کیفیت ادراک شده برند :0/118 تداعی برند :0/390 و آگاهی برند :0/234 بر بهبود خدمات تجارت الکترونیکی موثذ می باشد.

لینک کمکی