فایل رایگان بررسي تاثير ارزيابي محصول از سوي مصرف کننده و محيط تجارت الکترونيک بر قصد خريد مجدد (مورد مطالعه: مشتريان تجهيزات پزشکي در استان تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير ارزيابي محصول از سوي مصرف کننده و محيط تجارت الکترونيک بر قصد خريد مجدد (مورد مطالعه: مشتريان تجهيزات پزشکي در استان تهران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

اینترنت پدیده ای است که در عصر کنونی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و شمار کاربران آن در سطح جهان افزایش چشمگیری داشته است.این رسانه جدید، موجب تغییر رفتارهایی شده است که مشتری در هنگام خرید از خود بروز می دهد. بررسی فرایند خرید و رفتار مصرف کننده از اینترنت، برای شرکت های تجارت الکترونیکی در جهت جذب مشتری، بالا بردن فروش و افزایش سودآوری، اهمیت فوق العاده ای دارد بنابراین با توجه به اهمیت موضوع در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ارزیابی محصول از سوی مصرف کننده و محیط تجارت الکترونیک بر قصد خرید مجدد بر مشتریان تجهیزات پزشکی در استان تهران پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات از نوع پژوهش های توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید. واز حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان تجهیزات پزشکی در استان تهران بوده اند. برای نمونه گیری آنها با توجه به نامحدود بودن تعداد مشتریان از روش نسبت برآورد صفت مورد مطالعه در جامعه آماری نامحدود، فرمول کوکران استفاده شده است. که تعداد 385 نفر درنظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سالیوان و کیم 2018 استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط اساتید و پایایی آن برای تمامی متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بیشتر از 0/7 بدست آمده و مورد تایید قرار گرفته شد. تجزیه وتحیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISREL8.5 و SPSS24 و بااستفاده از معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش به تایید فرضیات اصلی پژوهش انجامید ومدل پیشنهادی دارای برازش خوبی بدست آمده است

لینک کمکی