فایل رایگان بررسي تاثير استراتژي حضور در رسانه هاي اجتماعي بر کسب و کار تجارت الکترونيک (مطالعه موردي: شرکت هاي توليدي سمنان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير استراتژي حضور در رسانه هاي اجتماعي بر کسب و کار تجارت الکترونيک (مطالعه موردي: شرکت هاي توليدي سمنان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 33

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استراتژی حضور در رسانه های اجتماعی بر کسب و کار تجارت الکترونیک در بین شرکت های تولیدی سمنان انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت علی معلولی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. تعداد نمونه با توجه به نشانگرهای پژوهش تعداد 180 نفر کارمند شاغل در جامعه مورد بررسی انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها از نوع پرسشنامه بود پرسشنامه استراتژی حضور در رسانه های اجتماعی، پرسشنامه کسب وکار تجارت الکترونیکی و پرسشنامه مدیریت شبکه پایایی و روایی ابزار اندازه گیری از طریق روش های علمی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که استراتژی حضور در رسانه های اجتماعی بر کسب و کار تجارت الکترونیک تاثیر مثبت و معناداری دارد و مدیریت شبکه نیز رابطه بین استراتژی حضور در رسانه های اجتماعی و کسب و کار تجارت الکترونیک را میانجی گری می کند.

لینک کمکی