فایل رایگان بررسي تاثير استراتژي کسب و کار بر اندازه موسسه حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير استراتژي کسب و کار بر اندازه موسسه حسابرسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر استراتژی کسب وکار بر اندازه موسسه حسابرسی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه گیری، بالغ بر 170 شرکت و در یک دوره زمانی 5 ساله از سال 1391 الی 1395 است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون چند متغیره می باشد که تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و ایویوز انجام پذیرفت. براساس تحلیل های آماری صورت پذیرفته، نتایج حاصل از فرضیه در سطح خطای پنج درصد نشان می دهد که بین استراتژی کسب وکار و اندازه موسسه حسابرسی رابطه معنی داری وجود ندارد.

لینک کمکی