فایل رایگان بررسي تاثير استراتژي هاي بازاريابي بر عملکرد صادراتي با نقش ميانجي بازاريابي سبز، مطالعه موردي: کارخانه سيمان اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير استراتژي هاي بازاريابي بر عملکرد صادراتي با نقش ميانجي بازاريابي سبز، مطالعه موردي: کارخانه سيمان اروميه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی فایل رایگان بررسي تاثير استراتژي هاي بازاريابي بر عملکرد صادراتي با نقش ميانجي بازاريابي سبز، مطالعه موردي: کارخانه سيمان اروميه انجام پذیرفته است، برای این منظور از مجموع 430 نفر کارمندان و کارکنان شرکت سیمان اورمیه تعداد 204 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. روش گرد آوری اطلاعات در این پژوهش روش معادلات ساختاری می باشد و از پرسشنامه های استاندارد عملکرد صادراتی، استراتژی های بازاریابی و بازاریابی سبز برای جمع آوری داده ها استفاده شده است که در بین کارکنان شرکت سیمان ارومیه توزیع گردید. با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ها به صورت : پرسشنامه عملکرد صادراتی با پایایی 0/80 پرسشنامه استراتژی های بازاریابی با پایایی 0/71 و پرسشنامه بازاریابی سبز 0/75 بدست آمد همچنین با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه ها روایی پرسشنامه ها به دلیل استفاده مداوم در تحقیقات علوم مدیریتی به تایید صاحبنظران و اساتید اهل فن رسیده بود، یافته های پژوهش نشان داد که استراتژی های بازاریابی بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی بازاریابی سبز اثر گذار است

لینک کمکی