فایل رایگان بررسي تاثير بازارگرايي و انطباق آميخته بازار بر عملکرد فروش محصولات مصرفي در شرکت هاي متوسط و کوچک مطالعه موردي شرکت آذربينش، آرتاکيش، آذرمديک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير بازارگرايي و انطباق آميخته بازار بر عملکرد فروش محصولات مصرفي در شرکت هاي متوسط و کوچک مطالعه موردي شرکت آذربينش، آرتاکيش، آذرمديک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر بازارگرایی و انطباق آمیخته بازار بر عملکرد فروش محصولات مصرفی در شرکت های متوسط و کوچک (مطالعه موردی شرکت آذربینش، آرتاکیش، آذرمدیک) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی مدیران فروش شرکت های فوق که یکی از شرکت های موفق در زمینه واردات محصولات مصرفی از قبیل دمنوش، مشتقات قهوه (نماینده انحصاری موکات در ایران) و لوازم پزشکی مصرفی می باشد. همچنین روش نمونه گیری سرشماری می باشد که حجم آن 26 نفر (کلیه ی مدیران فروش سه شرکت) است.برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و تعداد 26 پرسشنامه در بین مدیران فروش این سه شرکت توزیع و داده های مورد نیاز گردآوری شده است. و روایی پرسشنامه توسط تنی چند از خبرگان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن از روش الفای کرونباخ بوسیله نرم افزار SPSS23 محاسبه گردید که مقدار آن 0.093 می باشد. و نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون آن از طریق مدل معادلات ساختاری بوسیله نرم افزار Smart PLS3 انجام گردیده است، نتایج نشان می دهد که رابطه معنی داری بین عناصر بازارگرایی، عناصر آمیخته بازار و عملکرد فروش وجود دارد

لینک کمکی