فایل رایگان بررسي تاثير بسته بندي بر رفتار خريد مصرف کننده مواد غذايي در تصميم خريد (مطالعه موردي: مصرف کنندگان محصولات لبني فروشگاه هاي زنجيره اي کوروش در شهر ايلام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير بسته بندي بر رفتار خريد مصرف کننده مواد غذايي در تصميم خريد (مطالعه موردي: مصرف کنندگان محصولات لبني فروشگاه هاي زنجيره اي کوروش در شهر ايلام) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بسته بندی بر رفتار خرید مصرف کننده مواد غذایی در تصمیم خرید انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها آمیخته اکتشافی است، بدین صورت که بخش کیفی از طریق مصاحبه و در بخش کمی توصیفی پیمایشی است جامعه آماری آن شامل خبرگان، کارشناسان و مصرف کنندگان محصولات لبنیاتی فروشگاه های زنجیره ای کوروش در سطح شهر ایلام در سال 1398 می باشند. در تحقیق حاضر روش نمونه گیری تصادفی ساده مورداستفاده قرار گرفت. تعداد 10 نفر ازخبرگان و کارشناسان برای انجام مصاحبه و حجم نمونه مصرف کنندگان از طریق فرمول کوکران استفاده شد که تعدادنمونه برابر با 384 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها براساس مصاحبه مروری اسناد و مدارک و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی در بخش کیفی براساس وارسی همکاران و در بخش کمی براساس روایی محتوایی وپایایی در بخش کیفی براساس ضریب توافق همکاران و در بخش کمی براساس ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل این داده ها در بخش کیفی بااستفاده از تحلیل و کدگذاری مصاحبه ها و در بخش کمی از طریق آزمون tتک نمونه ای واولویت بندی فریدمن از طریق نرم افزار spss21 انجام پذیرفت. براین اساس 4 عامل مورد مطالعه شناسایی شد سپس نتایج این بخش از پژوهش، اساس طراحی پرسشنامه در مرحله بعد قرار گرفت. با طراحی پرسشنامه در چارجوب طیف لیکرت دیدگاه مصرف کنندگان در مورد تاثیر بسته بندی بر رفتار خرید مصرف کننده موادغذایی در تصمیم خرید شناخته شد. براین اساس دیدگاه پاسخگویان نشان می دهد که هرچهار عامل تاثیر بالای در تصمیم به خرید مصرف کننده دارد در این بین اطلاعات چاپ شده بر روی بسته بندی محصولات لبنیاتی از تاثیر بالایی در تصمیم به خرید مصرف کنندگان دارد. نتیجه حاصل از آزمون فریدمن در جهت رتبه بندی این چهار عناصر بیان می کند. که اولویت اول دراین عناصر اطلاعات چاپ شده با میانگین رتبه 5/55 می باشد، بعد از آن عناصر مواد بسته بندی و طراحی بسته بندی و نوآوری در بسته بندی اولویت های بعدی می باشند.

لینک کمکی