فایل رایگان بررسي تاثير بعدشناختي سرمايه اجتماعي بر ارزش ويژه برند در کارخانه شيرو لبنيات بيستون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير بعدشناختي سرمايه اجتماعي بر ارزش ويژه برند در کارخانه شيرو لبنيات بيستون :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی مدیران بر موفقیت شغلی کارکنان با نقش میانجی یادگیری سازمانی در شرکت مهروز می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش، تحقیق توصیفی- علی (غیر آزمایشی) و در زمره تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش جامعه مورد مطالعه کارکنان شرکت مهروز به تعداد 115 نفر می باشند که تعداد آنان محدود می باشد. حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد که تعداد 88 نفر به صورت تصادفی دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ (مهارت ارتباطی 0/815 موفقیت شغلی 0/782 و یادگیری سازمانی 0/742 و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای تعیین همبستگی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و Lisrel8.8 استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها منجر به تایید همه ی فرضیه های پژوهش گردید: مهارت های ارتباطی بر موفقیت شغلی تاثیر معناداری دارد. مهارت های ارتباطی بر یادگیری سازمانی تاثیر معناداری دارد. یادگیری سازمانی بر موفقیت شغلی تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی