فایل رایگان بررسي تاثير تبليغات تجاري بر آگهي و عمل خريد به بيمه گذاران در زمينه بيمه هاي بازرگاني در بيمه ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير تبليغات تجاري بر آگهي و عمل خريد به بيمه گذاران در زمينه بيمه هاي بازرگاني در بيمه ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

بخش بیمه درکشورهای در حال توسعه یکی از بخش های مهم اقتصادی محسوب می گردد که تقویت آن موجب رشد و شکوفایی اقتصاد خواهد شد.در مقابل، عدم گسترش ظرفیت های بیمه گری، فقدان رشد و انتقال تکنولوژی و کاهش شفافیت دراین صنعت باعث افت عمومی و تضعیف بنیه اقتصادی می گردد. عوامل متعددی بر رشد فروش در صنعت بیمه وجود دارد که تبلیغات تجاری یکی از آنهاست. امروزه سازمان های بیمه بیش از قبل نیازمند روش های موثر و کارآمد برقراری ارتباط با مشتریان در جهت ارتقا میزان فروش خود می باشند. تمامی سازمان های بیمه به دنبال روش هایی هستند تا بااستفاده از آن بتوانند نگرش مصرف کنندگان را نسب به خود مثبت نمایند تا از این طریق شانس خود را برای ارتقاء فروش افزایش دهند. یکی از راه های اساسی که سازمان های بیمه همواره به دنبال آن هستند تا از ان طریق خود را به جامعه و افراد آن بشناسانند تبلیغات است. تبلیعات شکلی از روابط غیر شخصی هزینه دار در مورد یک سازمان، محصولات آن و یا فعالیت هایش که از طریق یک رسانه عمومی، مخاطبان را هدف قرار می دهد، بدیهی است اگر تبلیغات بتواند نگرشی مثبتی را در افراد ایجاد نماید آنگاه شانس سازمان جهت ارتباط با اشخاص را افزایش داده و از طریق ایجاد احساس مثبت در افراد احتمالا میزان فروش آن سازمان نیز افزایش وارتقاء می یابد. مطالعه حاضر بررسی نقش تبلیغات تجاری بر آگاهی و عمل خرید بیمه گذاران در زمینه بیمه های بازرگانی در بیمه ایران بود که جامعه آماری پژوهش خریداران بیمه بازرگانی بیمه ایران بودند که حجم نمونه برابر با 384 نفر از مشترین بیمه بازرگانی بیمه ایران انتخاب شدند . با توجه به نتایج فرضیه های تحقیق تمامی فرضیه ها مورد تایید قرار گرفت.

لینک کمکی