فایل رایگان بررسي تاثير توان مديريت ريسک و مسئوليت اجتماعي بانک ها بر اثر بخشي مديريت ريسک در بانک صادرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير توان مديريت ريسک و مسئوليت اجتماعي بانک ها بر اثر بخشي مديريت ريسک در بانک صادرات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمان ها و مدیران، آنها را با چالش های متعدد مواجه ساخته است. برای مدیریت موثر این چالش ها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگی های خاص از جمله مدیریت ریسک طرح و توصیه شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر اثربخشی مدیریت ریسک در بانک صادرات است. در این تحقیق متغیرهای توان مدیریت ریسک و مسئولیت اجتماعی بانک ها BSR به عنوان عوامل موثر بر اثربخشی مدیریت ریسک مورد بررسی قرار گرفت.تحقیق حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی میباشد. این تحقیق، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. به منظور جمع آوری اطلاعات از مطالعه و اطلاعات کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های میدانی از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران شعب بانک صادرات شهر تهران تشکیل داده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد: توان مدیریت ریسک منجر به اثر بخشی مدیریت ریسک در بانک صادرات می گردد. اما مسئولیت اجتماعی بانک ها BSR بر اثر بخشی مدیریت ریسک در بانک صادرات، موثر نبوده است.

لینک کمکی