فایل رایگان بررسي تاثير تيپ شخصيتي مايرز بريگز برسکوت سازماني (مطالعه موردي: کارکنان درمانگاه ثامن الائمه شيراز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير تيپ شخصيتي مايرز بريگز برسکوت سازماني (مطالعه موردي: کارکنان درمانگاه ثامن الائمه شيراز) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

موضوع: پژوهش حاضر حول محور تاثیر تیپ شخصیتی مایرز بریگز بر سکوت سازمانی مطرح شد. هدف: هدف اصلی پژوهش، تعیین و بررسی رابطه بین ابعاد تیپ شخصیتی مایرز بریگز و سکوت سازمانی کارکنان درمانگاه ثامن الائمه شیراز بود.روش: پژوهش حاضر، از منظر هدف، کاربردی و از منظر گردآوری داده ها و اطلاعات به روش توصیفی (همبستگی) انجام شد و تعداد 44 نفر از کارکنان بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند و به همین منظور پرسشنامه ها در جامعه آماری توزیع شد که تعداد 44 پرسشنامه به محققین عودت داده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss نسخه 25 انجام شد. برای تیپ شخصیتی مایرز بریگز از پرسشنامه مایرز و برای سکوت سازمانی از پرسشنامه سکوت سازمانی استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ این دو متغیر در این پژوهش به ترتیب 7 / 0 و 86 / 0 گزارش شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که بین بعد درون گرایی، برون گرایی، ملاحظه کار و احساسی با سکوت سازمانی کارکنان درمانگاه ثامن الائمه شیراز رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی