فایل رایگان بررسي تاثير جهت گيري کارآفريني بر قابليت بازاريابي و عملکرد با نقش تعديل گر شدت رقابت (مورد مطالعه: شرکت هاي کوچک و متوسط شهر اهواز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير جهت گيري کارآفريني بر قابليت بازاريابي و عملکرد با نقش تعديل گر شدت رقابت (مورد مطالعه: شرکت هاي کوچک و متوسط شهر اهواز) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینی بر قابلیت بازاریابی و عملکرد با نقش تعدیل گر شد رقابت در شرکت های کوچک و متوسط شهر اهواز است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از جهت روش گرد آوری داده ها، توصیفی و به طور مشخص ترکیبی از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر نوع داده ها کمی است . به منظور جمع آوری داده های پژوهش پرسشنامه استاندارد برگرفته از مطالعات مارتین 2015 و مشتمل بار 33 سوال بر اساس طیف لیکرت طراحی شد.جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان شرکت های کوچک و متوسط شهر اهواز است که تعداد آنها 356 نفر می باشند، چون جامعه آماری (مدیران و کارشناسان شرکت های کوچک و متوسط شهر اهواز) تحقیق، جامعه ای محدود است، لذا در این تحقیق از روش نمونه گیری گیری تصادفی ساده و فرمو کوکران (جامعه محدود) برای نمونه گیری استفاده شده و تعداد 185 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای تعیین روایی صوری پرسشنامه نظرات چندین نفر از استادان متخصص در این زمینه جمع آوری و بعد از انجام آخرین اصلاحات در متن پرسشنامه، شکل نهایی پرسشنامه تدوین گردید. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با مقدار 0.768 مورد تایید قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دهنده تایید 2 فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی می باشد برای آزمون فرضیه ها از ضریب رگرسیون استفاده شد. بنابراین میتوان اذعان نمود که در شرکت های کوچک و متوسط شهر اهواز جهت گیری کارآفرینی و قابلیت بازاریابی با نقش تعدیل گر شد رقابت بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

لینک کمکی