فایل رایگان بررسي تاثير رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه ي برند با توجه به نقش تعديل گر همراستايي استراتژيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه ي برند با توجه به نقش تعديل گر همراستايي استراتژيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 34

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند با توجه به نقش همراستایی استراتژیک در بانک های خصوصی شهر آبادان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک های خصوصی شهر آبادان بوده که از بین این افراد به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به تعداد 384 نفر طبق فرمول کوکران انتخاب گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و برای تایید روایی پرسشنامه از نظرات خبرگان و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS و مدل تحلیل مسیر استفاده گردید که نتایج حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و همراستایی استراتژیک تاثیر مثبت و معناداری دارد. ضمن اینکه تاثیر رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند از طریق همراستایی استراتژیک تاثیر مثبت و معناداری دارد.

لینک کمکی