فایل رایگان بررسي تاثير شايستگي هاي سازمان بر عملکرد صادرات با نقش ميانجي استراتژي هاي رقابتي (مطالعه موردي: شرکت هاي کوچک و متوسط حوزه خشکبار استان آذربايجان غربي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير شايستگي هاي سازمان بر عملکرد صادرات با نقش ميانجي استراتژي هاي رقابتي (مطالعه موردي: شرکت هاي کوچک و متوسط حوزه خشکبار استان آذربايجان غربي) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر شایستگی های سازمان بر عملکرد صادرات با نقش میانجی استراتژی های رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط حوزه خشکبار استان آذرباییان غربی می باشد. شایستگی های سازمان به عنوان متغیر مستقل، عملکرد صادرات به عنوان متغیر وابسته و استراتژی های رقابتی به عنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرارگرفتند. فرضیه های این پژوهش برای اثبات تاثیر شایستگی های سازمان بر عملکرد صادرات با نقش میانجی استراتژی های رقابتی طراحی شده است. تحقیق حاضر براساس هدف کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر نوع داده ها کمی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، مدیران و کارشناسان شرکتهای کوچک و متوسط حوزه خشکبار استان آذرباییان غربی به تعداد 650 نفر و نمونه پژوهش بر اساس روش تصادفی ساده و با فرمول کوکران تعداد 242 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یک پرسشنامه مشتمل بر 25 سوال بر اساس طیف لیکرت طراحی و در بین نمونه پژوهش توزیع و تکمیل گردیده و در تیزیه و تحلیل مورداستفاده قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با مقدار 0.764 مورد تایید قرار گرفت. پس از تائید نرمال بودن متییر های پژوهش و بررسی تحلیلی عاملی تائیدی تک تک مولفه های پژوهش، مدل ساختاری جهت بررسی برازش مدل پیشنهادی تحقیق و همچنین آزمون فرضیه های پیشنهاد شده بکار گرفته شد که با توجه به نتایجمدل معادلات ساختاری برازش مناسب مدل پیشنهادی تایید گردید. با آزمون و تائید فرضیه های پژوهش می توان اذعان نمود شایستگی های سازمان و استراتژی های رقابتی بر عملکرد صادرات در شرکت های کوچک و متوسط حوزه خشکبار استان آذربایجان غربی تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

لینک کمکی