فایل رایگان بررسي تاثير عوامل اقتصادي و مالي بر توسعه گردشگري درماني و سلامت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير عوامل اقتصادي و مالي بر توسعه گردشگري درماني و سلامت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

جهانی شدن، گسترش حمل و نقل هوایی و کاهش هزینه مسافرت، گسترش فناوری مخابراتی و اطلاعاتی، مسن شدن جمعیت در اکثر کشورها خصوصا کشورهای توسعه یافته، افزایش هزینه درمان و عدم پوشش بیمه ای برای بسیاری از خدمات پزشکی، ملاحظات قانونی در ارتباط با تعدادی ازخدمات پزشکی و. . . باعث رونق گردشگری سلامت گردیده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران خارجی مستقر در هتل بیمارستان های تهران در محدوده زمانی تحقیق که به تعداد 260 نفر بوده اند، تشکیل داد. نمونه آماری با بهره گیری از فرمول کوکران در سطح اطمینان 95 % به حجم 152 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که به صورت تصادفی در دسترس در بین پاسخ دهندگان توزیع گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ با 0/746 مورد تایید گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فرضیه اصلی پژوهش یعنی عوامل اقتصادی و مالی و فرضیه های فرعی آن یعنی قیمت نسبی و نرخ ارز، نرخ تورم و سطح درآمد سرانه کشور بر گردشگری سلامت در ایران تاثیر مثبت دارند.

لینک کمکی