فایل رایگان بررسي تاثير فرآيندهاي ساختار يافته دانش بر عملکرد پالايشگاه گازي عسلويه با نقش ميانجي چابکي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير فرآيندهاي ساختار يافته دانش بر عملکرد پالايشگاه گازي عسلويه با نقش ميانجي چابکي سازماني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر فرآیندهای ساختاریافته دانش بر عملکرد پالایشگاه گازی عسلویه با نقش میانجی چابکی سازمانی می باشد. فرآیندهای ساختاریافته دانش به عنوان متغیر مستقل، عملکرد به عنوان متغیر وابسته و چابکی سازمان به عنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیه های این پژوهش برای اثبات تاثیر فرآیندهای ساختاریافته دانش بر عملکرد پالایشگاه عسلویه با نقش میانجی چابکی سازمانی طراحی شده است، جامعه آماری این تحقیق، کارکنان پالایشگاه گازی عسلویه می باشد که تعداد آنها 1170 نفر است، برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یک پرسشنامه مشتمل بر 29 سوال براساس طیف لیکرت طراحی و در بین 289 نفر از کارکنان پالایشگاه گازی عسلویه توزیع و تکمیل گردیده و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ با مقدار 0.785 مورد تایید قرار گرفت. پس از تایید نرمال بودن متغیرهای پژوهش و بررسی تحلیلی عاملی تاییدی تک تک مولفه های پژوهش، مدل ساختاری جهت بررسی برازش مدل پیشنهادی تحقیق و همچنین آزمون فرضیه های پیشنهاد شده بکار گرفته شد. براساس نتایج تجزیه و تحلیل آماری فرآیندهای ساختار یافته دانش و چابکی سازمانی بر عملکرد پالایشگاه گازی عسلویه تاثیر مثبت و معناداری دارند.

لینک کمکی