فایل رایگان بررسي تاثير فعاليت هاي بازاريابي شبکه هاي اجتواعي بر پاسخ مشتري با نقش ميانجي ارزش ويژه برند در شرکت هاي هواپيمايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير فعاليت هاي بازاريابي شبکه هاي اجتواعي بر پاسخ مشتري با نقش ميانجي ارزش ويژه برند در شرکت هاي هواپيمايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

در محیط رقابتی توجه به ارزش های ویژه مشتریان و ارتباط با مشتری برای توسعه همه کسب و کارها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رسانه های اجتماعی در حال تغییر چشم انداز تجارت و کسب و کار هستند. در سال های اخیر شرکت ها برای جذب مشتریان به رسانه های اجتماعی روی آورده اند. با توجه به گسترش اینترنت و کاربران اینترنتی، بازاریابی شبکه های اجتماعی یکی از عوامل مهم و کلیدی برای شناسایی وآگاهی افراد وتشویق آنها به خرید از خدمات و محصولات می باشد هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ مشتری با نقش میانجی ارزش ویژه برند در شرکت های هوایپمایی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از نظر ماهیت در دسته ی تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان شرکت های هواپیمایی در اهواز می باشند. با توجه به نامحدود بودن و استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر بدست آمده است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است که روایی آن توسط استاد راهنما و پایای آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای همه متغیرها بیش از 0/7 بدست آمده است. از دو نرم افزار SPSS و LISRl و معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که فعالیت های بازاریابی شبکه اجتماعی بر آگاهی برند و تصویر برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. تصویر برند بر تعهد و تبلیغات شفاهی الکترونیک تاثیرگذار می باشد. همچنین نتایج نشان داد که آگاهی برند بر تعهد و تبلیغات شفاهی الکترونیک تاثیرگذار می باشد. و همچنین برای بررسی فرضیات میانجی از آزمون بارن و کنی استفاده شده است که این فرضیات نیز تایید شد.

لینک کمکی