فایل رایگان بررسي تاثير مالکيت بلوکي بر رابطه بين افشاء مسئوليت اجتماعي شرکت و مزيت رقابتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير مالکيت بلوکي بر رابطه بين افشاء مسئوليت اجتماعي شرکت و مزيت رقابتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به فایل رایگان بررسي تاثير مالکيت بلوکي بر رابطه بين افشاء مسئوليت اجتماعي شرکت و مزيت رقابتي در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار می باشد. برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت از روش تحلیل محتوا مبتنی بر چک لیست اطلاعات و کدگذاری آن ها و مزیت رقابتی از شاخص سرمایه فکری مدل پالیک، 2000 استفاده شده است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و یا بهره گیری از روش حداقل مربعات معمولی می باشد و با استفاده از نرم افزار ایویوز بوده است. نتایج- تحقیق نشان می دهد که بین افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد، مالکیت بلوکی نیز به رابطه بین افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی