فایل رایگان بررسي تاثير مزيت رقابتي، رضايت مشتري و مديريت ارتباط با مشتري با ميزان وفاداري مشتريان (مطالعه موردي: شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير مزيت رقابتي، رضايت مشتري و مديريت ارتباط با مشتري با ميزان وفاداري مشتريان (مطالعه موردي: شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

هدف اصلی از مطالعه حاضر تعیین بررسی تاثیر مزیت رقابتی، رضایت مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان وفاداری مشتریان است. تحقیق حاضر از زمره تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. بدین منظیر جامعه آماری از کلیه مدیران، معاونان، کارشناسان و کارمندان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تشکیل یافت که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه آماری کوکران، تعداد 380 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدندم. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه برگرفته از مطالعه رحمان و حسن 2016 که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/83 به دست آمد، استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات تحقیق با استفاده از آزمون توصیفی (نظیر میانگین، انحراف معیار و...) و استنباطی (ضریب همبستگی، کلموگروف و اسمیرنوف، رگرسیون و...) به کمک نرم افزار SPSS انجام پذیرفت. در این پژوهش چهار فرضیه ارائه گردید که تمامی فرضیه ها تایید شدند به ترتیب فرضیه اصلی مبنی بر اینکه مزیت رقابتی، رضایت مشتری و مدیریت ارتباط ب مشتری بر میزان وفاداری مشتریان تاثیر معنی داری دارد، تایید شد. و در فرضیه های فرعی نشان داده شده است که مزیت رقابتی، رضایت مشتری ومدیریت ارتباط با مشتری بر میزان وفاداری مشتریان تاثیری معنی داری دارد.

لینک کمکی