فایل رایگان بررسي تعديل گري سرمايه روانشناختي در رابطه بين رهبري تحول آفرين و اثر بخشي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تعديل گري سرمايه روانشناختي در رابطه بين رهبري تحول آفرين و اثر بخشي سازماني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

رهبری مقوله ای اساسی و حیاتی در حوزه سازان ها و از مفاهیم بسیار مهم در حوزه مطالعات مدیریتی است سبک ها و نگرش های رهبری و تاثیری که عملکرد رهبران می تواند بر موفقیت سازمان ها داشته باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است ودر شرایط رقابت های فشرده کنونی رهبرانی موفق ترند که اعتقادی راسخ به ایجاد تحول در سازمان، نوآوری و بهبود مداوم داشته باشند و به اصطلاح رهبرانی تحول آفرین باشند. این تحقیق با هدف بررسی تعدیل گری سرمایه روانشناختی در رابطه بین رهبری تحول آفرین و اثربخشی سازمانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق دانشگاه صنعتی شاهرود است و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 188 نفر به عنوان نمونه تحقیق تعیین و پرسشنامه در بین آنها توزیع گردید. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری در قالب نرم افزار Smart pls انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه روانشناختی در رابطه بین رهبری تحول افرین و بخشی سازمانی لازم است و می تواند رابطه بین تغیر مستقل و وابسته را تعدیل نماید.

لینک کمکی