فایل رایگان بررسي رابط بين سبک ر بري مديران با نگرش آنها نسبت به موفقيت در شرکت لاستيک پارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابط بين سبک ر بري مديران با نگرش آنها نسبت به موفقيت در شرکت لاستيک پارس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش تحلیل سبک های رهبری انسانگرا و وظیفه گرای مدیران شرکت لاستیک پارس و رابطه هریک از آنها با میزان موفقیت آنها می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران شرکت لاستیک پارس است که تعداد منتخب ، 38 نفر بود و نمونه آماری با جامعه آماری برابر بود. در این بررسی پرسشنامه های استاندارد سبک رهبری باردنر و متزکاس وپرسشنامه موفقیت رادسیپ به عنوان ابزارهای پژوهش استفاده شده است. نتایج تحلیل یافته ها نشانگر دو موضوع بودند که ارتباط معنی داری بین سبک رهبری انسان گرایی با موفقیت حوزه مدیریتی او همچنین ارتباط معناداری بین سبک رهبری وظیفه گرایی با موفقیت حوزه مدیریتی وی در این شرکت وجود نداشت. در بررسی ارتباط ویژگی های فردی آزمودنی ها با سبک های رهبری، ارتباط بین سن مدیران با سبک رهبری انسان گرایی معنی دار بود. r=0.37 و همچنین ارتباط معنی داری بین میزان تحصیلات با سبک رهبری وظیفه گرایی مشاهده شد. r=0.35

لینک کمکی