فایل رایگان بررسي رابطه بازاريابي گردشگري و فناوري اطلاعات مورد مطالعه: هتل هاي شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بازاريابي گردشگري و فناوري اطلاعات مورد مطالعه: هتل هاي شهر اهواز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بازاریابی گردشگری و فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: هتل های شهر اهواز) می باشد. روش پژوهش حاضر ترکیبی از روش کتابخانه ای و پیمایشی است از نظر هدف کاربردی، ازنظر زمانی مقطعی، از نظر ماهیت و نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است جامعه آماری این پژوهش کارکنان هتل های شهر اهواز است که تعداد آنها 405 نفر می باشد، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه کوتوآ 2016 که در بین نمونه 197 نفری که براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و به کمک فرمول نمونه گیری جامعه محدود کوکران انتخاب شدند، توزیع و تکمیل گردیده و در تجزیه وتحلیل مورداستفاده قرارگرفت. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ متغیرها و قرار گرفتن تمامی مقادیر در بازه بیش از 0.7 موردتایید قرار گرفت. نرمال بودن متغیرهای پژوهش تایید ش. نتایج کلی حاصل از فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی پژوهش، موید و نشانگر تایید کلی فرضیه های پژوهش است. با توجه به نتایج پژوهش می توان ادعا نمود که بین بازاریابی گردشگری و فناوری اطلاعات در هتل های شهر اهواز مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی