فایل رایگان بررسي رابطه بيش اطميناني مديريت و تغيير موسسه حسابرسي در کسب و کارهاي بورسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بيش اطميناني مديريت و تغيير موسسه حسابرسي در کسب و کارهاي بورسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و تغییر موسسه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور با اعمال محدودیت هایی در جامعه آماری نمونه ای بالغ بر 102 شرکت در دوره زمانی 1391-1395 به روش غربالگری انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد. آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت پذیرفته است. با توجه به یافته های پژوهش میتوان گفت در شرکت های بورسی مورد بررسی متغیر بیش اطمینانی مدیریت، سود تقسیمی، سودآوری و اندازه شرکت هیچ گونه ارتباط معناداری با متغیر تغییر موسسه حسابرسی ندارند. همچنین متغیر اهرم مالی و فرصت رشد معنادار بوده و ارتباط مثبتی با تغییر موسسه حسابرسی دارند به این معنا که با افزایش اهرم مالی و فرصت رشد، موسسه حسابرسی تغییر می کند.

لینک کمکی