فایل رایگان بررسي رابطه بين اخلاق، تجربه و صلاحيت حسابرس بر کيفيت حسابرسي با در نظر گرفتن نقش ترديد حرفه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين اخلاق، تجربه و صلاحيت حسابرس بر کيفيت حسابرسي با در نظر گرفتن نقش ترديد حرفه اي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

این پژوهش سعی دارد تا رابطه بین اخلاق، تجربه و صلاحیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی و با در نظر گرفتن نقش تردید حرفه ای را بررسی نماید . تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی، می باشد. جامعه آماری مورد هدف در این تحقیق حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی شهرستان مشهد می باشد. نمونه آماری به روش نمونه گیری در دسترس و از افراد فوق الذکر در 17 موسسه حسابرسی واقع در شهر مشهد مقدس انتخاب شده است . با توجه به حجم جامعه تعداد 180 پرسشنامه توزیع شد که از این میان تعداد 148 پرسشنامه دریافت و مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. داده های آماری طی 6 ماهه اول سال 1397 گردآوری شده است و جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معناداری ضرایب مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری و از نرم افزار آموس استفاده شد. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد که بین اخلاق حسابرس و کیفیت حسابرسی با توجه به تردید حرفه ای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین تجربه حسابرس و کیفیت حسابرسی با توجه به تردید حرفه ای حسابرس رابطه معنی داری وجود ندارد و بین صلاحیت حسابرس و کیفیت حسابرسی با توجه به تردید حرفه ای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی