فایل رایگان بررسي رابطه بين ترفيحات فروش و مديريت ارتباط با مشتري با افزايش وفاداري برند (مطالعه موردي شرکت هاي فعال در بندر امام خميني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين ترفيحات فروش و مديريت ارتباط با مشتري با افزايش وفاداري برند (مطالعه موردي شرکت هاي فعال در بندر امام خميني) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ترفیحات فروش و مدیریت ارتباط با مشتری با افزایش وفاداری برند می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران شرکت های فعال در بندر امام خمینی به تعداد 110 نفر می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی از آنجا که این تحقیق به دنبال مشخص کردن رابطه بین متغیرها می باشد از لحاظ روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. ابزار تحقیق سه پرسشنامه استاندارد ترفیعات فروش زیوری 1394، مدیریت ارتباط با مشتری نجفی 1392، وفاداری به برند کوستر و لیم 2003 می باشد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد. نتایج حاکی از تایید فرضیات پژوهش در سطح خطی 0/05 می باشد و بین ترفیعات فروش و مدیریت ارتباط با مشتری و افزایش وفاداری به برند رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی