فایل رایگان بررسي رابطه بين سلامت نظام اداري و اخلاق حرفه اي کارکنان (مورد مطالعه: شهرداري کلانشهر اهواز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين سلامت نظام اداري و اخلاق حرفه اي کارکنان (مورد مطالعه: شهرداري کلانشهر اهواز) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

این پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین سلامت نظان اداری و اخلاق حرفه ای کارکنان شهرداری کلانشهر اهواز انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه پردازش داده ها از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارکنان ستاد به تعداد 400 نفر که در سال 1397 در بخش ستاد شهرداری کلانشهر اهواز مشغول به خدمت بودند، تشکیل داده است که تعداد 100 نفر به عنوان حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه شامل پرسشنامه سلامت نظام اداری با 22 گویه و پرسشنامه اخلاق حرفه ای با 32 سوال استفاده شده است. پس از کسب اطمینان از روایی محتوایی هر دو پرسشنامه، ضرایب پایایی به ترتیب برای پرسشنامه اول برابر با 0/84 وبرای پرسشنامه دوم برابر با 0/82 بر اساس روش آلفای کرونباخ تعیین گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از امار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری) با کمک از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین سلامت نظام اداری شهرداری کلانشهر اهواز و اخلاق حرفه ایی کارکنان آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین بین مولفه های سلامت نظام اداری و اخلاق حرفه ای کارکنان رابطه مثبت و معناداری مشاهده شده است. هم چنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که 0/64 واریانس اخلاق حرفه ای توسط متغیرهای پیش بین به ترتیب متغیرهای قانون گرایی، پاسخ گویی و شایسته سالاری قابل پیش بینی می باشد.

لینک کمکی