فایل رایگان بررسي رابطه کارآفريني با مسئوليت پذيري در کارکنان و مديران شرکت توزيع برق استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه کارآفريني با مسئوليت پذيري در کارکنان و مديران شرکت توزيع برق استان کردستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

امروزه شرکت ها در راستای پیشرفت خود برای کارآفرینی و مسئولیت سازمانی کارکنان و مدیران خود ارزش ویژهای قائل هستند. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مسئولیت سازمانی با کارآفرینی در شرکت توزیع برق استان کردستان انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت توزیع برق استان کردستان در سال 1397 تشکیل می دهند. هچنین برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با سطح خطای 5 درصد استفاده شد. براساس برآورده های این فرمول حداقل حجم نمونه آماری برای چنینجامعه ای برابر با 248 نفر بود. در پژوهش حاضر برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده می شود. به منظور سازمان دادن، خلاصه کردن و توصیف اندازه های نمونه از آمار توصیفی (شاخص های گرایش به مرکز و شاخص های پراکندگی) و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با رد فرض نرمالیتی توزیع داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و مدل معادله ساختاری رویکرد واریانس محور در سطح خطای 05 / 0 استفاده شد. لازم به ذکر است که کلیه تحلیل های آماری با کمک نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام گرفت. در نتایج بدست آمده فرضیه های پژوهش تایید و مشخص شد که بین کارآفرینی اجتماعی با مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت توزیع برق استان کردستان رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی