فایل رایگان بررسي رفتار مصرف کننده، شناخت عوامل ايجادکننده بي اعتمادي نسبت به قيمت و کيفيت از ديدگاه مديران (مطالعه موردي منطقه آزاد اروند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رفتار مصرف کننده، شناخت عوامل ايجادکننده بي اعتمادي نسبت به قيمت و کيفيت از ديدگاه مديران (مطالعه موردي منطقه آزاد اروند) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

به موازات رشد سریع صنعت حمل و نقل که باعث تسهیل در امر تجارت شده است، شرکتها محصولات خود را به راحتی و در کمترین زمان به دورترین نقاط جهان ارسال می کنند. منطقه آزاد اروند در استان خوزستان باوجود توسعه در سال های اخیر، آینده تجاری و بازارهای وابسته به آن در معرض خطر است چراکه مهم ترین دلیل آن عدم اعتماد مصرف کننده در موارد گوناگون در هنگام برخورد و رویارویی با تبلیغات می باشد. این بررسی به روش کمی و کیفی قصد دارد که به طور تجربی نشان دهد، نگران های منفی در ذهن مصرف کننده تاثیرات نامحسوس و موثری بر فعالیت بازار خواهد داشت. بررسی دلایل عدم اعتماد مصرف کننده در ابتدا به وسیله یک مصاحبه شروع شد. نتایج مصاحبه نشان داد که اعتقادات و نگرش منفی مصرف کننده بیشترین تاثیر را بر نگرش مردم یک جامعه نسبت به یک بازار مشخص دارد. بر اساس مطالعات کیفی نیز 16 پارامتر در سه بعد به عنوان عوامل نهایی تاثیرگذار بر روی ایجاد حس بی اعتمادی هستند. 16 پارامتر موثر بر رفتار مصرف کننده نیز در بررسی کمی مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان ارتباط عوامل مشخص گردید و در آخر نتیجه شد که عدم اعتماد مصرف کننده بر رفتارها و برداشت های بازار اثر می گذارد که منجر به کناره گیری بازار می شود همچنین اعتماد مصرف کننده موجب شکل گیری بازار یا فعالیت مصرف کننده می شود.

لینک کمکی