فایل رایگان بررسي عوامل اجتماعي موثر بر تقاضاي بيمه عمر (مان) در شرکت سهامي بيمه ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل اجتماعي موثر بر تقاضاي بيمه عمر (مان) در شرکت سهامي بيمه ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

بیمه عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه های گرفته شده به دست می آید که میتوان برای توسعه ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش ها و خدمات رسانی بیشتر استفاده کرد. با وجود پیشرفت همه جانبه ی این بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محصولات بیمه ی عمر که نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده های ایرانی جایگاه مطمئنی به دست نیاورده است. این تحقیق از بعد هدف، کاربردی است و از حیث روش گردآوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی - پیمایشی است. نرم افزار مورد استفاده در این نرم افزار SPSS می باشد. فرضیات این تحقیق بر اساس مدل سه شاخگی مطرح شده است با توجه به نمره t-value در فرض اول بین نگرش سرمایه گذاری افراد و تقاضای آنها برای بیمه عمر (مان) ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به فرضیه چهارم با اطمینان می توان گفت بین اعتماد افراد به شرکت بیمه ایران و تقاضای آنها برای بیمه عمر (مان) ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون فریدمن می توان گفت که اعتماد بالاترین رتبه رادارد و نگرش پس ازآن است.

لینک کمکی