فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر احساسات و انگيزه در مشتري و فروشنده در بازاريابي احساسي (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي استان سمنان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر احساسات و انگيزه در مشتري و فروشنده در بازاريابي احساسي (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي استان سمنان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی می باشد و بر اساس روش های توصیفی پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه اماری این پژوهش کلی خریداران مراجعه کننده به 15 فروشگاه زنجیره ای در شهرهای مختلف استان سمنان بودند که در طول جمع اماری داده های پژوهش به فروشگاه های انتخاب شده مراجعه کردند. از میان آن ها تعداد 200 نفر به عنوان نمونه از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. جمع اماری داده ها از طریق پرسشناه و برای سنجش نرمال بودن متغیرها از آزمون کالموگروف اسمیرنف استفاده و پس از تایید نرمال بودن و آزمون تی مستقل استفاده شد. همچنین برای سنجش تاثیر ضرایب بین متغیرها و میزان آن از رگرسیون خطی استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که مولفه های جو فروشگاهی شامل موسیقی، رنگ و رفتار فروشنده تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار خرید مشتریان داشته است. همچنین از لحاظ میزان تاثیر به ترتیب، رفتار فروشنده، موسیقی و رنگ از بیشترین به کمترین میزان تاثیر را داشته اند. نتایج این پژوهش، فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای را تشویق به اهمیت بیشتر و صرف هزینه و زمان لازم برای طراحی فضای داخلی و در نظر گرفتن رفتار فروشندگان و گزینش دقیق تر آن ها با توجه به نقش بسیار زیاد آن ها بر رفتار خرید مشتری و به عبارتی وفاداری مشتری می نمایند.

لینک کمکی