فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر خريد تنوع طلبانه پوشاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر خريد تنوع طلبانه پوشاک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 34

چکیده مقاله:

امروزه بسیاری از فروشگاه ها به دنبال افزایش سهم از بازار هستند که این امر می تواند از طریق افزایش خریدهای ناگهانی مشتریان امکان پذیر شود. از آنجا که خریدهای ناگهانی به صورت برنامه ریزی نشده انجام می شود، لذا مطالعه عوامل موثر بر قصد انجام خریدهای ناگهانی توسط مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در پژوهش حاضر به مطالعه برخی از عوامل موثر بر قصد خریدهای ناگهانی پوشاک پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت روش جزء پژوهش توصیفی- پیمایشی است و از نظر هدف کاربردی می باشد و از نظر زمانی جزء پژوهش های مقطعی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمام مشتریانی است که فصل اردیبهشت سال 1397 محصولات پوشاک منتظری در شهرستان گلپایگان خریده کرده اند. با توجه به این که جامعه آماری پژوهش از نوع جامعه آماری نامحدود می باشد، از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران برای بدست اوردن نمونه استفاده شده است که بر اساس این فرمول حجم نمونه برابر با 217 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخت بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت و تائید شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های آماری در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی در نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد ویژگی های محیط فروشگاه اقدامات ترویجی، ویژگی های خریدار و عوامل موقعیتی بر قصد خرید ناگهانی پوشاک تاثیر معنی داری دارد.

لینک کمکی