فایل رایگان بررسي موانع صادراتي پيشروي شرکت هاي کوچک و متوسط در حوزه خشکبار استان آذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي موانع صادراتي پيشروي شرکت هاي کوچک و متوسط در حوزه خشکبار استان آذربايجان غربي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، فایل رایگان بررسي موانع صادراتي پيشروي شرکت هاي کوچک و متوسط در حوزه خشکبار استان آذربايجان غربي است. لذا با تکیه بر پژوهش (احمد و همکاران ، 2004 ) موانع صادراتی پیشروی شرکت های کوچک و متوسط در حوزه خشکبار استان آذرربایجان غربی مورد بررسی و تجزجه و تحلیل قرار گرفت. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان شرکت های کوچک و متوسط در حوزه خشکبار استان اذرربایجان غربی با تعداد 650 نفر بود و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری جامعه محدود مورگان تعداد نمونه 242 نفر تعیین شد. بطور کلی می توان گفت که اجن پژوهش از نظر هدف در زمره ی پژوهش های کاربردی قرار دارد. و از نظر نحوه گرداوری داده ها توصیفی پیمایشی است. پایایی این پرسشنامه به روش الفای کرونباخ و با مقدار 0.822 مورد تایید قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش می توان اذعان داشت که قوانین و مقررات صادرات ، سیستم بانکی کشور، اخذ مجوزهای بهداشتی، فقدان اموزش های تخصصی در زمینه صادرات، سطح فرهنگ جامعه نسبت به مقوله صادرات و نهایتا فقدان برنامه های بازاریابی نسبت به مقوله صادرات می توانند به عنوان موانع صادرات خشکبار در استان اذرربایجان غربی در نظر گرفته شده و با لحاظ نمودن این موارد در تصمیمات کلان استان در زمینه صادرات خشکبار به تغییرات و تحولات مثبت صادرات خشکبار استان امیدوار بود.

لینک کمکی