فایل رایگان بررسي نرخ بازده موردانتظار براساس مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و مقايسه ي آن با نرخ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نرخ بازده موردانتظار براساس مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و مقايسه ي آن با نرخ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

به منظور بررسی نرخ بازده موردانتظار براساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مقایسه ی آن با نرخ بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران این پژوهش انجام پذیرفت. روش تحقیق به صورت کاربردی و توصیفی، همچنینی جامعه آماری در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که حجم نمونه 46 شرکت درنظر گرفته شد نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین ارزش بازار و نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد. بین ارزش دفتری ونرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد. بین بازده پرتفوی بازار و نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

لینک کمکی