فایل رایگان بررسي و اولويت بندي عوامل موثر تقويت تجارت الکترونيک در بخش کشاورزي (مطالعه موردي: تعاوني هاي شهر شيراز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و اولويت بندي عوامل موثر تقويت تجارت الکترونيک در بخش کشاورزي (مطالعه موردي: تعاوني هاي شهر شيراز) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف رتبه بندی عوامل موثر تقویت تجارت الکترونیک بخش کشاورزی تعاونی های شهر شیراز انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق نیز پیمایشی می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و Expert choice می باشد. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار Expert choice به ترتیب عامل ترویجی راه با وزن به دست آمده 0/245 عامل آموزشی با وزن به دست آمده 0/190 عامل فنی با وزن به دست آمده 0/163 عامل فرهنگی با وزن به دست آمده 0/118 عامل قانونی با وزن به دست آمده 0/083 بالاترین و پایین ترین وزن ها را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن جهت سنجش تاثیر عوامل موثر تقویت تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی تعاونی های شهر شیراز، نشان دهنده این است، بین عوامل موثر در تقویت تجارت الکترونیک و بخش کشاورزی تعاونی های شهر شیراز ، رابطه مثبت و معناداری مشاهده می شود. نتایج آزمون تحلیل مسیر جهت بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل تقویت تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی تعاونی- های شهر شیراز نشان داد، در بین شاخص های مطرح شده، عامل ترویجی با ضریب Beta به دست آمده 0/167 عامل قانونی با ضریب Beta به دست آمده 0/214 عامل فنی با ضریب Beta به دست آمده 0/231، عامل آموزشی با ضریب Beta با دست آمده 0/300 عامل فرهنگی با ضریب Beta به دست آمده 0/123، تاثیرات مستقیم خود را داشته است. در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی برای توسعه و تقویت تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی شهر شیراز ارائه شده است.

لینک کمکی