فایل رایگان بررسي و اولويت بندي معيارهاي ارزيابي عملکرد واحدهاي توليدي با استفاده از مدل هاي ترکيبي کارت امتيازي متوازن، دلفي فازي و تکنيک تحليل سلسله مراتبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و اولويت بندي معيارهاي ارزيابي عملکرد واحدهاي توليدي با استفاده از مدل هاي ترکيبي کارت امتيازي متوازن، دلفي فازي و تکنيک تحليل سلسله مراتبي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

حیاتی ترین مسئله در هر سازمانی عملکرد کارکنان آن سازمان است. همچنین سازمان به منظور آگاهی از مطلوب ترین و مرغوبیت فعالیت های خود نیاز مبرم به ارزیابی عملکرد دارد. هدف اصلی تحقیق، شناسایی و اولویت بندی شاخص های مهم ارزیابی عملکرد واحدهای تولیدی بر اساس مدل BSC و با استفاده از روش دلفی فازی و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP در کارخانه فولاد آلیاژی ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق، متشکل از 16 نفر خبره در سطح مدیران و کارشناسان خبره کارخانه فولاد آلیاژی ایران می باشد. پس از بررسی مطالعات پیشین و نظرسنجی از خبرگان 49 شاخص شناسایی گردید. به منظور شناسایی شاخص های مهم پرسشنامه ای تهیه گردیده و در اختیار خبرگان مربوطه قرار گرفت. پس از جمع آوری نظرات و با استفاده از تکنیک دلفی فازی، شاخص های ارزیابی عملکرد مهم شناسایی شد. مرحله بعدی تحقیق، اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد مهم بر اساس مناظر مدل BSC با استفاده از تکنیک AHP است. نتایج حاصل از اولویت بندی شاخص های مهم بر اساس مدل BSC، عبارت است از: رضایت مشتری، کنترل هزینه، کیفیت محصول نرخ سود خالص، بهبود فرآیند تولید و...

لینک کمکی