فایل رایگان پيش بيني کسب و کارواقتصادهاي بي رونق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني کسب و کارواقتصادهاي بي رونق :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

جهان کنونی به سرعت در حال دگرگونی است واقتصاد کشورها نیز به تبع این دگرگونی ها دستخوش تغییرات می شوند. این سیر تحولات، محیط کسب و کارها را نیز با آن چنان نوساناتی روبرو نموده است. که بدون پیش بینی آنها، شرکت ها محکوم به شکست خواهند بود در همین راستا مدیریت شرکت های تجاری، در محیط دشوار کسب و کار فعلی، دیگر نمی توانند پیش بینی های عملی کسب و کار را بعنوان یک گزینه باقی بگذارند، به همین علت مدیریت کسب و کارها برای اتخاذ تصمیم های مناسب درمواجه با دگرگونی های اقتصادی روبرو، مجبور به پیش بینی این نوسانات خواهند بود. لذا این مطالعه به طور سیستماتیک روش های پیش بینی کسب و کار ونقاط کلیدی را در استفاده از این تکنیک برجسته نموده و سعی نموده است اهمیت پیش بینی کسب و کار را مورد بررسی قرار دهد. لذا این مطالعه راهکارهایی را برای پیش بینی های علمی و کمی، دقیق کسب و کار در مدیریت شرکت های تجاری برای مقابله با اقتصادی های بی رونق و در حال رکود ارائه می دهد.

لینک کمکی