فایل رایگان تاثير ابعاد خريد آنلاين بر وفاداري با نقش ميانجي رضايت و اعتماد مورد مطالعه: مشتريان ديجي کالا استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير ابعاد خريد آنلاين بر وفاداري با نقش ميانجي رضايت و اعتماد مورد مطالعه: مشتريان ديجي کالا استان مازندران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد خرید آنلاین بر وفاداری با نقش میانجی رضایت و اعتماد درباره مشتریان شرکت دیجی کالا استان مازندران انجام شد. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی، از نظر روش جمع آوری داده ها پیمایش، از نظر ماهیت توصیفی و مبتنی بر معادلات ساختاری محسوب می گردد. ابزار اندازه گیری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان شرکت دیجی کالا دراستان مازندران می باشند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نمونه تعیین گردید. توزیع پرسشنامه در میان اعضای جامعه آماری با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای و در ادامه از روش در دسترس، انجام شد. روایی ابزار گردآوری داده ها توسط استاد راهنما به صورت صوری تایید شد و پایای ابزار گردآوری داده ها نیز بالای 0/7 بود. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیات از نرم افزارهای SPSS22 و Lisrel8.54 بهره گفته شد. نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق دلالت بر آن دارد که خرید آنلاین بر وفاداری مشتری با نقش میانجی اعتماد و رضایت تاثیرگذار است.

لینک کمکی