فایل رایگان تاثير ادراک مشتري بر ارزش تجربه اي و ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: مشتريان گوشي هاي هوشمند اپل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير ادراک مشتري بر ارزش تجربه اي و ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: مشتريان گوشي هاي هوشمند اپل) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

بهبود و تقویت برند امروزه از اهمیت حیاتی برای شرکت ها و سازمان ها جهت ارتقاء عملکرد فروش و همچنین کسب مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا می باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر برری تاثیر ادراک مشتری بر ارزش تجربه ای و ارزش ویژه برند در میان مشتریان گوشی های هوشمند اپل در شهر تهران می باشد. پس از بررسی ادبیات نظری و پژوهشی بر مبنای مدل مفهومی تحقیق فرضیه های پژوهش و همچنین ابزارهای پژوهش تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان مشتریان گوشی های هوشمند اپل در شهر تهران بودند که 352 نفر از آنان که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. پرسشنامه های استاندارد ادراک مشتری، ارزش تجربه ای، ارزش ویژه برند و تخصص کاربر در بین نومنه آماری توزیع و گردآوری شده است. روایی و پایایی ابزارها با استفاده از آزمون الفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش معادلات ساختاری و همچنین نرم افزار پژوهش نیز نرم افزار اسمارت پی ال اس می باشد. نتایج نشان داد که ادراک مشتری از طراحی بر ارزش تجربه ای و ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم مثبت و معناداری دارد. ارزش تجربه ای بر ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم مثبت ومعناداری دارد. نقش تعدیل کننده تخصص کاربران در ارتباط بین ادراک مشتری از طراحی و ارزش تجربه ای مثبت و معنادار است

لینک کمکی