فایل رایگان تاثير ارزش ويژه برند بر اعتماد آفريني مشتريان (مورد مطالعه:شرکت چرم مشهد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير ارزش ويژه برند بر اعتماد آفريني مشتريان (مورد مطالعه:شرکت چرم مشهد) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر اعتماد آفرینی مشتریان شرکت چرم مشهد به مرحله اجرا در آمد.روش پژوهش،توصیفی است و از نظر هدف از نوعپژوهش کاربردی و بر اساس ماهیت از نوع پیمایشی می باشد.در این تحقیق از روش اعتبار محتوا برای سجنش روایی، و از روش آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامهاستفاده گردید که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. تحلیل استنباطی، با استفاده از نتایج حاصل از پردازش آماری داده ها و فرضیات بر اساس روش های آماری مدلسازیمعادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین ارزش ویژه برند بر اعتماد آفرینی مشتریان شرکت چرم مشهد تاثیر مثبت ومعناداری وجود دارد.همچنین وفاداری به برند،آگاهی از برنجد،تداعی با برند و کیفیت درک شده از برند بر اعتماد آفرینی مشتریان شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.همچنین نتایج نشان داد که در شرکت چرم مشهد کیفیت درک شده از برند از میجانگین توصجیفی بجال تری در مقایسه با سایر ابعاد ارزش ویژه برند و نیز وفاداری،از میانگین بالا تری در مقایسه با سایر ابعاد اعتمادآفرینی مشتری، برخوردار است.

لینک کمکی