فایل رایگان تاثير انتقال دانش بر عملکرد مزيت رقابتي سازمان: نقش چابکي زنجيره تامين، پيچيدگي محصول و تامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير انتقال دانش بر عملکرد مزيت رقابتي سازمان: نقش چابکي زنجيره تامين، پيچيدگي محصول و تامين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 30

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور شناسایی تاثیر انتقال دانش بر مزیت رقابتی از طریق چابکی زنجیره تامین صورت گرفته است. همینطور در این تحقیق به نقش تعدیل گری پیچیدگی محصول تامین نیز پرداخته شده معضلاتی که به یکی از بزرگ ترین چالش های امروز مدیریت بدل شدده است.در خصوص انتقال دانش که بر اساس تئوری مبتنی بر دانش همواره دانش بعنوان یک دارایی مهم سازمان که مزیت رقابتی ایجاد می کند شناسایی شده و نقش پررنگی در ایجاد مزیت رقابتی ایفا می کند.برای این تحقیق از شرکت های فعال تولیدی در تهران استفاده گردید و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفت همینطور برای تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده شد.نتایج بد ست آمده نشان داد انتقال دانش بر چابکی زنجیره تامین تاثیر مثبت و به تبع آن با تاثیر مثبت چابکی زنجیره تامین بر مزیت رقابتی بصورت مثبت بر مزیت رقابتی اثر گذار است و همچنین نتایج ثابت کرد که پیچیدگی محصول و تامین به صورت منفی روابط انتقال دانش و در نهایت مزیت رقابتی را تعدیل می کند.

لینک کمکی