فایل رایگان تاثير پياده سازي سبک رهبري خيرانديش بر بهره وري سرمايه هاي انساني در شعب تامين اجتماعي استان اصفهان با نقش ميانجي کارافريني ناب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير پياده سازي سبک رهبري خيرانديش بر بهره وري سرمايه هاي انساني در شعب تامين اجتماعي استان اصفهان با نقش ميانجي کارافريني ناب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 37

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر،شناخت فایل رایگان تاثير پياده سازي سبک رهبري خيرانديش بر بهره وري سرمايه هاي انساني در شعب تامين اجتماعي استان اصفهان با نقش ميانجي کارافريني ناب می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی (میدانی) است. در این تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در شعب تامین اجتماعی استان اصفهان می باشند که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق حاضر، هفتصد و پنجاه نفر بوده که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد دویست و پنجاه وشش نفر به عنوان نمونه تحقیق به طور تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. قابل ذکر است که برای سنجش روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی استفاده و همچنین به منظور تایید پایایی(اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. به منظور بررسی آزمون فرضیه ها، مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کار رفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند کلیه مولفه های سبک رهبری خیراندیش بر بهره وری سرمایه های منابع انسانی تاثیر معنی داری دارند.ضمنا مشخص گردید که متغیر کارافرینی ناب بر تاثیرگذاری متغیر مستقل (سبک رهبری خیراندیش) بر متغیر وابسته (بهره وری سرمایه های انسانی) نقش میانجی دارد.

لینک کمکی