فایل رایگان تاثير ساختار تجارت اجتماعي بر اعتماد با نقش ميانجي آشنايي و نزديکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير ساختار تجارت اجتماعي بر اعتماد با نقش ميانجي آشنايي و نزديکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

به دلیل پیشرفت فناوری و نیاز به سرعت عمل در ارتباطات و انجام معاملات، موضوع تجارت اجتماعی در کانون توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ساختار تجارت اجتماعی بر اعتماد است. لذا در این مقاله مدلی برای موفقیت سایت های اجتماعی معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، هدف پژوهش بررسی ساختار تجارت اجتماعی و آشنایی و نزدیکی بر اعتماد به توصیه محصول می باشد. در تحقیق حاضر، پرسشنامه بین 180 نفر از کاربران یکی از سایت های خرید اجتماعیایران به نام بامیلو پخش گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. در این راستا نرم افزار SPSS و AMOS مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان میدهد که ساختار تجارت اجتماعی بر آشنایی و نزدیکی و همچنین اعتماد تاثیر مثبت و معناداری دارد و در ادامه آشنایی بر نزدیکی و اعتماد تاثیر مثبت و معناداری دارد و در آخر نزدیکی نیز بر اعتماد تاثیر مثبت و معنادار دارد.

لینک کمکی