فایل رایگان تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي FDI بر رشد اقتصادي در کشورهاي جهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي FDI بر رشد اقتصادي در کشورهاي جهان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اغلب نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است، بر این اساس و با توجه به آزمون نقش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در این تحقیق به بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای جهان پرداخته می شود. به این منظور داده های اقتصادی کشورهای جهان در دوره زمانی 2016-1990 از بانک جهانی جمع آوری شده و بر طبق الگوی اقتصاد سنجی گشتاور تعمیم یافته GMM عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورهای جهان مورد آزمون قرار گرفت. نتایج برآورد این مدل نشان می دهد تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها، در طی دوره مورد بررسی مثبت و معنی دار بود. همچنین دیگر متغیرهای در نظر گرفته شده به جز درآمد سرانه دارای ضریب مثبت و معنی دار بودند ولی درآمد سرانه با ضریب منفی معنی دار گردید. بر این اساس توصیه می گردد به منظور دستیابی به رشد اقتصادی زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم گردد. به این منظور می توان از سیاست های تسهیل ورود سرمایه، دسترسی آسان سرمایه گذاران به آغاز فعالیت و شفاف سازی قوانین و مقررات استفاده نمود.

لینک کمکی