فایل رایگان تاثير شبکه هاي اجتماعي بر رشد و شکست استارت آپ ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير شبکه هاي اجتماعي بر رشد و شکست استارت آپ ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی فایل رایگان تاثير شبکه هاي اجتماعي بر رشد و شکست استارت آپ ها بوده است. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل (کارکنان شرکت اسنپ، دیجی کالا، تاکسی بی سیم 133 به تعداد 376 نفر بودند این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش از دو پرسشنامه شبکه های اجتماعی و استارت آپ ها استفاده گردید. روایی و پایایی ابزار نیز مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (ضریب رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان) از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری و حضور صحیح و هدفمند در شبکه های اجتماعی بر رشد استارت آپ ها تاثیر دارد و مانع شکست آنها می شود.

لینک کمکی