فایل رایگان تاثير عوامل داخلي و خارجي بر نگرش به ماليات در ميان شرکت هاي بورسي فعال در استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير عوامل داخلي و خارجي بر نگرش به ماليات در ميان شرکت هاي بورسي فعال در استان فارس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

امروزه نقش نظام های مالیاتی در هر کشوری در تامین درآمدها از محل منابع مالیاتی بر هیچکس پوشیده نیست. در بعد اجتماعی، هدف عمده از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست. هدف اقتصادی از وضع مالیات ها، تثیت نوسان های اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخش های مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه ای می باشد و هدف بودجه ای دولت ها از وضع مالیات ها نیز، تامین مالی بودجه می باشد. هدف این پژوهش تاثیر عوامل داخلی وخارجی با نگرش به مالیات و پذیرش آن در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فعال در استان فارس است برای این منظور دو فرضیه تدوین شد. جامعه آماری شامل 16 شرکت بورسی استان فارسی بود، که با استفاده از روش پرسشنامه ای به بررسی نظرات پرداخته شد و با نرم افزار SPSS تحلیل ها انجام گرفت. نتایجچ بیانگر این است که عوامل داخلی و خارجی شرکت، بر نگرش به پذیرش و پرداخت مالیات تاثیر معناداری دارد که هر دو فرضیه این پژوهش پذیرفته شدند.

لینک کمکی