فایل رایگان تاثير فعاليت هاي بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه برند و پاسخ مشتري (مورد مطالعه: فروشگاه اينترنتي باميلو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير فعاليت هاي بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه برند و پاسخ مشتري (مورد مطالعه: فروشگاه اينترنتي باميلو) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی برازش ویژ برند و پاسخ مشتری در حوزه فروش اینترنتی انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت علی معلولی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جاعمه آماری این تحقیق مصرف کنندگان محصولات فروشگاه اینترنتی بامیلو هستند. تعداد نمونه با توجه به نشانگرهای پژوهش تعداد 195 نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور تهیه و جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی، ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها Smart PLS بود. نتایج این پژوهش نشان داد که ارزش ویژه برند رابطه بین فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی و پاسخ مشتری را میانجی گری می کند. علاوه بر این، نتایج این یافته نشان می دهد که فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی برای تاثیر بیشتر بر روی پاسخ مشتری یاز به متغیر دیگری دارد که در این پژوهش به تاثیر آن در رابطه بین دومتغیر مستقل و وابسته پی برده شد. در واقع ارزش ویژه برند با توجه به تصویرمطلوبی که بر اذهان مصرف کنندگان ایجاد می کند می تواند رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را با شدت بیشتری تحت تاثیر قرار دهد.

لینک کمکی