فایل رایگان تاثير فعاليت هاي رسانه هاي اجتماعي بر موفقيت معرفي محصول جديد (مطالعه موردي: کاربران شبکه اجتماعي اينستاگرام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير فعاليت هاي رسانه هاي اجتماعي بر موفقيت معرفي محصول جديد (مطالعه موردي: کاربران شبکه اجتماعي اينستاگرام) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف: مطالعه تاثیر فعالیت های رسانه های اجتماعی بر موفقیت معرفی محصول جدید به واسطه نگرش نسبت به محصول روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی نوع توصیفی و پیمایشی، جامعه اماری دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد بین المللی جلفا با حجم نمونه 250 نفر بوده است. به منظور آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری استفاده شده وداده ها با استفاده از آمارتوصیفی از طریق 24 spss و آمار استنباطی آزمون معادلات ساختاری از طریق 2 pLSتجزیه و تحلیل شده است. یافته ها: در این تحقیق فرضیه های ادعایی مبنی بر اینکه که حس تعلق به جامعه، آزمونگر محصول محصول جدید بر قصد و پیشنهاد خرید محصول جدید با نقش میانجی نگرش نسبت به محصول جدید تاثیر دارد مورد تائید واقع شد.نتایج: این تحقیق نشان می دهد که نحوه استفاده از اینستاگرام به عنوان یک ابزار بازاریابی برای بهبود اقدامات بازاریابی بسیار قابل توجه میباشد حس تعلق به جامعه، آزمونگر محصول و نگرش نسبت به محصول جدید بر بهره گیری واقعی از شبکه اجتماعی اینستاگرام نقش تاثیر اساسی در این راستا ایفا می کند

لینک کمکی