فایل رایگان تبيين تاثير کارآفرين محوري بر يادگيري محوري ونوآوري بنگاه هاي کوچک تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين تاثير کارآفرين محوري بر يادگيري محوري ونوآوري بنگاه هاي کوچک تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در دنیایی که تنها چیزی که در مورد آن اطمینان وجود دارد، پدیده عدم اطمینان است، سازمان ها به منظور پاسخ به محیط متلاطم، نیازمند نوآوری می باشند و نوآوری نیز نقشی اساسی در نیل به مزیت رقابتی و عملکردمالی در سازمان ایفاءمی کند. اگرچه پژوهش های متعددی به بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد بنگاه پرداخته اند. اما به نظر می رسد ادبیات پژوهش کشور با فقدان پژوهش های کاربردی در حوزه تاثیر کارآفرینی محوری بر یادگیری محوری و نوآوری به طور عام و تاثیر یادگیری محوری بر نوآوری بنگاه های کوچک به طور خاص مواجه باشد. مقاله حاضر با بررسی 82 بنگاه کوچک تهران و با هدف پر کردن شکاف موجود در ادبیات پژوهشی کشور نشان می دهد، کارآفرینی محوری تاثیری مثبت و معنادار بر تعهد سازمان به یادگیری، تفکر باز و بینش مشترک بنگاه های کوچک دارد همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون حکایت اس وجود رابطه مثبت و معنی دار بین تعهد سازمان به یادگیری، تفکر باز و بینش مشترک ونوآوری در بنگاه های کوچک دارد.

لینک کمکی