فایل رایگان تبيين مدل اثرگذار تجارت الکترونيک بر بازارسازي رسانه اي آنلاين در ايران (مطالعه موردي: رسانه هاي اجتماعي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين مدل اثرگذار تجارت الکترونيک بر بازارسازي رسانه اي آنلاين در ايران (مطالعه موردي: رسانه هاي اجتماعي) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی نقش تجارت الکترونیک در بازارسازی رسانه های اجتماعی آنلاین می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را افراد دست اندرکار در رسانه های بر خط و تجارت الکترونیک و کارشناسان این حوزه تشکیل می دهد که حدود 5000 نفر بود که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 358 نفر تعیین گردید. افراد نمونه به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه می باشد که به صورت محقق ساخته تدوین گردیده است. پایایی پرسشنامه بوسیله ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن بوسیله روایی محتوا- صوری تاییید گردیده است. به منظور آزمون فرضیه های از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار Smart PLS بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد تجارت الکترونیک به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم از طریق رسانه های اجتماعی آنلاین تاثیر مثبت و معنی داری بر بازارسازی رسانه های بر خط دارد. در این یافته همچنین شاخص های مدل های درآمدی و مدل کسب و کار و همکاران رساه ای تاثیر معنی داری بر بازارسازی دارند و همچنین اثر میانجی رسانه های اجتماعی آنلاین در رابطه بین همکاران رسانه ای با بازارسازی مورد تایید قرار گرفت

لینک کمکی